Splittring och dess orsaker

Allâh har utav Sin godhet och förträfflighet talat om för oss i Sin Bok att judarna och de kristna gick först under efter att ha delat upp sig i sin religion. Han har lärt oss att det enda som fick dem att splittra sig och luta sig till falskhet, var orättvisa och avundsjuka. Denna sträva orättvisa och avundsjuka fick dem till sist att dela upp sig.

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh (´azza wa djall) beordrade de troende att vara enade och Han förbjöd dem från splittring och uppdelning. Han talade om för dem att deras föregångare gick endast under på grund av att de tvistade och disputerade inom Allâhs (´azza wa djall) religion.”

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Denna Raka väg besöks av djävlar. De ropar på en och säger ”Allâhs tjänare, kom till denna väg i stället!” De gör detta för att locka från Allâhs (ta´âlâ) väg. Håll er därför till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) rep, för sannerligen är Allâhs (´azza wa djall) rep Allâhs (djall wa ´alâ) Bok.”

ash-Sha´bî sade:

”Det brukade sägas: ”Den som vill in till paradiset skall hålla sig till Muslimernas samling.””

Abûl-´Âliyah sade:

”Lär er Islâm. När vi väl har lärt er den, skall ni inte vända den ryggen. Håll er till den Raka vägen, för sannerligen är den [Raka vägen] Islâm. Vik inte av från vägen för att gå till höger och vänster. Håll er till er profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det hans följeslagare var upprättade på. Vi läste Qur’ânen femton år innan de gjorde det de gjorde. Håll er borta från dessa drifter som sprider fientlighet och orättvisa bland människor.”

Tecknet som tyder på att Allâh (´azza wa djall) önskar en person väl, är att han följer denna väg; Allâhs (´azza wa djall) Bok, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, hans följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) Sunnah, deras efterträdare som följer dem i godhet och det som Muslimernas Imâmer var upprättade på. Några av dem var al-Awzâ´î, Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas, ash-Shâfi´î, Ahmad bin Hanbal, al-Qâsim bin Sallâm och de som följde dem. Till denna väg hör även att man håller sig borta från dem som inte följer dessa lärdas väg.

Yûsuf bin Asbât sade:

”Bid´a har fyra grunder; Rawâfidh, Khawâridj, Qadariyyah och Murdji’ah. Därefter splittras från varje sekt arton nya sekter. Resultatet blir sjuttiotvå. Vad gäller den sjuttiotredje gruppen, är det al-Djamâ´ah som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Den är den räddade.””

Muhammad bin Sîrîn sade:

”Den som följer rapporteringarna (Athar) är upprättad på [den Raka] vägen.”

Hudhayfah bin al-Yamân sade:

”Islâm kommer att plockas isär bit för bit. Det första tecknet på det kommer att vara brist på koncentration under bönen till dess att du inte ser någon vara koncentrerad längre.”