Slavinnan som pekade uppåt

´Alî bin ´Îsâ underrättade oss: ´Alî bin Muhammad bin Ahmad al-Wâ´idh underrättade oss: Miqdâm bin Dâwûd berättade för oss: ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mu´âwiyah al-´Utbî berättade för oss: Yahyâ bin Bukayr berättade för oss…ح:

Ishâq bin Ibrâhîm bin Djâbir berättade för oss: Ibn Abî Maryam berättade för oss: al-Layth bin Sa´d underrättade oss: Ziyâd bin Muhammad al-Ansârî berättade för oss, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhî…ح:

al-Qâsim bin Dja´far underrättade oss: Muhammad bin Ahmad bin ´Amr berättade för oss: Sulaymân bin al-Ash´ath berättade för oss: Yazîd bin Khâlid ar-Ramlî berättade för oss: al-Layth bin Sa´d berättade för oss, från Ziyâd bin Muhammad, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhî, från Fadhâlah bin ´Ubayd, från Abûd-Dardâ’: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd.

´Alî bin Muhammad bin Ahmad bin Ya´qûb och ´Alî bin Muhammad bin ´Umar underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim underrättade oss: Muhammad bin ´Ammâr bin al-Hârith underrättade oss: ´Abdur-Rahmân (bin ´Abdillâh ad-Dashtakî) berättade för oss: ´Amr bin Abî Qays underrättade oss…ح:

Han2 sade också: Abû Zur´ah, ´Abdul-Malik bin Abî ´Abdir-Rahmân och Kathîr bin Shihâb underrättade oss: Muhammad bin Sa´îd bin Sâbiq berättade för oss: ´Amr berättade för oss, från Simâk bin Harb, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib som berättade att han satt i Bathâ’ bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i. De tittade på ett moln som strök förbi varpå Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vad kallar ni det för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Vi svär vid Allâh att vi inte vet.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar och ovanför den är Allâh (ta´âlâ).”3

Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir underrättade oss: Djâbir bin Kurdî berättade för mig: Muhammad bin as-Sabâh ad-Dûlâbî berättade för oss: al-Walîd bin Abî Thawr al-Hamadhânî berättade för oss, från Simâk, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib som sade:

”Jag var i Bathâ’ bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och Abû ´Îsâ at-Tirmidhî via al-Walîd.

Ahmad bin ´Ubayd berättade för oss: ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir underrättade oss: Ahmad bin Sinân berättade för oss: Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Abân (al-´Attâr) berättade för oss: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för mig, från Hilâl bin Abî Maymûnah, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî som sade:

”Allâhs sändebud! Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Hämta henne till mig.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”4

Ahmad bin ´Ubayd berättade för oss: ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir underrättade oss: Ahmad bin Sinân berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: al-Mas´ûdî berättade för oss, från ´Awn bin ´Abdillâh, från sin broder ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från Abû Hurayrah som sade:

”En man kom med en svart och utländsk slavinna till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag är skyldig att frige en troende slav.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon pekade med sitt pekfinger. Han frågade henne: ”Vem är jag?” Hon pekade med sitt pekfinger på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sedan upp mot himlen. Det vill säga, du är Allâhs sändebud. Han sade: ”Frige henne.”5

´Alî bin Muhammad bin ´Umar och Muhammad bin ´Alî bin Muhammad as-Sâwî underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim underrättade oss: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ underrättade oss i form av uppläsning: Ibn Wahb underrättade oss: Sa´îd bin Abî Ayyûb underrättade mig, från Zuhrah bin Ma´bad, från sin kusin som underrättade honom att han hade hört ´Uqbah bin ´Âmir berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som tvår sig korrekt och därefter tittar upp mot himlen och säger: ”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, och att Muhammad är Allâhs slav och sändebud”, kommer paradisets åtta portar att öppnas för; han får gå igenom vilken han än vill av dem.”6

´Ubaydullâh bin Ahmad bin ´Alî underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Muhammad bin Ghâlib al-Antâkî berättade för oss: Yahyâ bin as-Sakan berättade för oss, från Shu´bah och Qays, från Abû Ishâq, från Abû ´Ubaydah, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda dig.”7

Yahyâ bin Ismâ´îl bin Zakariyyâ underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Bilâl underrättade oss: Abûl-Azhar bin Muhammad bin al-Azhar berättade för oss: Wahb bin Djarîr bin Hâzim berättade för oss: Min fader berättade för oss: Jag hörde Muhammad bin Ishâq berätta från Ya´qûb bin ´Utbah, från Djubayr bin Muhammad, från sin fader, från sin fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vem Allâh är? Hans angelägenhet är väldigare än så! Allâh är sannerligen ovanför Sina himlar, över Sin tron.”8

1Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3892).

2´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim.

3Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).

4Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.

5Ahmad (7893), Abû Dâwûd (3284) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (81-82). Ahmad Shâkir sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (Musnad-ul-Imâm Ahmad (8/23))

6Ahmad (4/150-151) och ad-Dârimî i ”as-Sunan” (722).

7al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är god och autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))

8Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (1017).