Skydden mot de mänskliga djävlarna

Människan kan skydda sig mot de mänskliga djävlarna på två sätt:

1 – Att man håller sig borta från dem och låter bli att samlas med dem och vara bekväm med dem. De mänskliga djävlarna vilseleder först när man kommer till dem och umgås med dem så att man blir deras broder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gör endast den troende sällskap och låt endast den gudfruktige äta din mat.”1

2 – Att man ber Allâh om skydd. Om de leder honom vilse och förskönar för honom att vara olydig mot Herren och sedan ber Allâh om skydd, skyddar Allâh honom från deras inverkan på hans hjärta och räddar honom från dem med Sin styrka. Allâh hör och vet. Han hör den som ber Honom om skydd och Han har kunskap om din djävuls vilseledning.

1 Abû Dâwûd (4842), at-Tirmidhî (2395), ad-Dârimî (2/103), Ahmad (3738), al-Hâkim (4/128) och al-Baghawî i ”Sharh-us-Sunnah” (13/69).