Skräm inte iväg folk från islam

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/170-171)

al-Bukhârî sade:

63 – Kapitel om klagomål på imam som drar ut på bön

704 – Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från Qays bin Abî Hâzim, från Abû Mas´ûd som sade:

”En man sade: ”Allâhs sändebud! Jag kommer inte till morgonbönen bara för att så-och-så drar ut på bönen.” Jag har aldrig sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara så arg som han blev där och då. Därefter sade han: ”Människor! Vissa av er jagar iväg folk. Den av er som leder människor i bön ska fatta sig kort, ty bland dem finns svaga, gamla och upptagna.”1

Enligt hadithen är det inte tillåtet att skrämma iväg folk från Allâhs religion. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förargades av sådant som orsakade liknande skrämmelse. Med det sagt ska du inte göra något som du antar kommer att jaga iväg människorna. Syftet är ju att korrigera skapelsen, inte att kritisera den. Syftet är inte att släcka folks passion, utan att korrigera folk. Gör allt för att korrigera dem om så stundom mjukhet mot syndare. Ty syftet är att korrigera dem. Sålunda sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i samband med att en man ville komma in och tala med honom:

”Låt honom komma in. Så dålig han är!”2

När mannen kom in talade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mjukt med honom för att vinna hans hjärta.

1Muslim (466).

2Ahmad (6/38), al-Bukhârî (6032) och Muslim (2591).