Skolastikernas skrämmande förhållande till Sunnah

ar-Râzî sade om hadîthen om nedstigningen:

1 – Nedstigning kan tillämpas på annat än förflyttning. Exempelvis sade Han (ta´âlâ):

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ

… och av boskap har Han skänkt er åtta djur i par.”1

Det är välkänt att kor och kameler inte stiger ned från himlen. Likaså sade Han (ta´âlâ):

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Medan de otrogna drevs av ett fanatiskt hat, den hedniska okunnighetens hat, lät Allâh ett stort lugn sänka sig över Sitt Sändebud och de troende…”2

Det är omöjligt att ett lugn förflyttas.

2 – Om syftet med nedstigningen till den nedersta himlen är att Hans (ta´âlâ) rop skall höras, så har syftet inte uppfyllts. Och om syftet är bara att ropa, oavsett om ropet hörs eller inte, så behöver det ingen nedstigning.

3 – Den nedersta himlen jämfört med de väldiga skapelserna ovanför den är oerhört liten. Vad skall då sägas om Allâh (djalla wa ´alâ)? Om Skaparen stiger ned till den på riktigt fordrar det att Han antingen går in i skapelsen eller att delar av Honom försvinner i den – och bådadera alternativen är omöjliga.

Så om en verklig nedstigning är omöjlig i förhållande till Allâh (ta´âlâ) måste den tolkas metaforiskt. Alltså åsyftar den en nedstigning av Hans nåd eller änglar eller en tid då det finns en större sannolikhet för böner att bönhöras och handlingar att accepteras.3

Dessutom förtalar ar-Râzî hadîthens autenticitet och säger:

Den återberättas av ett fåtal återberättare (خبر واحد)4. Det är inte tillåtet att tillämpa en sådan hadîth om den handlar om kunskap om Allâh och Hans egenskaper. Sådana hadîther godtas bara om de handlar om handlingar. Ty de inger endast aningar och deras återberättare är ju inte felfria. Inte ens följeslagarnas återberättelser, och de är de främsta återberättarna, inger övertygelse. Även de kunde förtala varandra.”

Han säger även:

Flera kättare hittade på många hadîther och lurade Muhaddithûn för att sprida dem. Det är lustigt hur Muhaddithûn sågar rapporteringar som innehåller minsta brister, lik den om kärlek till ´Alî, för att sedan acceptera dessa hadîther som beskriver Allâh på ett sätt som förstör Hans gudomlighet och herravälde.”5

Detta sade han i samband med nedstigningen.

Ibn Taymiyyah däremot avfärdar teorin att nedstigningen i Qur’ânen och Sunnah står för något annat än den språkliga nedstigningen. Qur’ânen och Sunnah är på arabiska och araberna känner inte till att nedstigning betyder något annat än just nedstigning. Således är det inte möjligt att Qur’ânen och Sunnah tilltalar människorna på ett sätt och avser något annat6.

Men betyder detta att Ibn Taymiyyah anser att nedstigningen är verklig varvid Skaparen stiger ned från tronen till den nedersta himlen och därmed rör på Sig och förflyttar Sig? Jag kan inte hitta att Ibn Taymiyyah säger det. Hans dogm är konkret och han nämner den i sina flesta böcker; Allâh är ovanför Sina himlar, över tronen, frånskild från Sin skapelse. Ingenting omger Honom, ingenting omfattar Honom och inte heller är Han inkarnerad i något.

Med det sagt är nedstigningen enligt honom inget annan än en av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som inte liknar skapelsens nedstigning. På samma sätt liknar inte Hans resning skapelsens resning. Ingen liknar ju Allâh, vare sig Hans essens, egenskaper eller handlingar. Han sade:

Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att hans Herre (subhânah) stiger ned varje natt till den nedersta himlen, närmar Sig vallfärdarna på ´Arafah-dagen, talade med Mûsâ på den högra sidan av dalen ur ett träd, som stod på välsignad mark, och reste Sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!”, så fordrar det inte att Hans nedstigning liknar den nedstigning som vi ser dessa skapelser göra när de evakuerar en plats och ockuperar en annan. Inte ens en själs nedstigning och stigning fordrar det. Även änglarna har samma slags stigning och nedstigning. Vad skall då sägas om skapelsernas Herre?7

139:6

248:26

3Ta’sîs-ut-Taqdîs, sid. 134

4Ibn ´Abdil-Barr sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?” (al-Bukhârî (7494) och Muslim (758))

Denna hadîth är bekräftad och dess berättarkedja är autentisk. Ahl-ul-Hadîth är inte oense om dess äkthet. Den har återberättats från många håll och på olika sätt. Pålitliga återberättare har rapporterat den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen bevisar också att Allâh (´azza wa djall) är i höjden, ovanför tronen och de sju himlarna, vilket Samlingen säger. Den är deras bevis mot Mu´tazilah och Djahmiyyah som säger att Allâh (´azza wa djall) är överallt och inte ovanför tronen.” (at-Tamhîd (7/128-129))

adh-Dhahabî sade:

Dess berättarkedja är stark. Det sägs till och med att hadîthen om nedstigningen är mångfaldigt rapporterad och därmed definitiv.” (al-´Uluww, sid. 59)

5Ta’sîs-ut-Taqdîs, sid. 205

6Madjmû´at-ur-Rasâ’il al-Kubrâ (1/227).

7Tafsîr Sûrat-il-Ikhlâs, sid. 93