Skola kräver fotografier

Fråga: En person vill söka in till en religiös skola som kräver att han lämnar in fotografier i sin ansökan. Är det tillåtet?

Svar: Det verkar som att avbildningar har blivit tillåtna hos folk. Men varje rättsskolas lärda förbjuder avbildning. Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) sade i sin förklaring till ”Sahîh Muslim” att bilder är förbjudna enligt de fyra imamerna, oavsett om de är skulpturer eller inte. Ingetdera är alltså tillåtet. Ibn-ul-´Arabî från Mâlikiyyah påpekade detsamma och den åsikten delar även Hanâbilah. Deras bevis är de allmänna hadîtherna som förbjuder avbildning, däribland det Muslim rapporterade via Abûl-Hayyâdj som berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

Varje avbildare är i Elden. För varje bild som han har gjort får den en själ som han straffas med i helvetet.”1

och:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”2

De sade att detta inkluderar fotografier. Bilder som skall förstöras är bilder som kan förstöras och inte bara skulpturer. Annars hade hadîthen befallt att de tas sönder. Att de skall förstöras bevisar att de berör fotografier.

Dock hoppas jag på att ditt fall är harmlöst då du är tvungen till det. Den påtvingade syndar inte för att uppnå religiösa eller jordiska ändamål – och Allâh vet bättre.

1Muslim (2110).

2Muslim (969).