Skillnaden mellan vår fasta och deras fasta

Imâm ´Abdur-Razzâq bin Hammâm as-San´ânî (d. 211)

al-Musannaf (4/58-59)

7732 – Ma´mar underrättade oss, från ´Abdul-´Azîz, Anas slav, som berättade att han hörde Anas bin Mâlik berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukostera innan fastan. Frukosten innan fastan består av välsignelse.”1

7733 – Ma´mar underrättade oss, från Khâlid al-Hadhdhâ’, från Abûl-Walîd ´Abdullâh bin al-Hârith al-Ansârî som sade:

”Flera av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade: ”Frukostera innan fastan, om så med en klunk vatten.”

7734 – Från Thawr bin Yazîd, från Khâlid bin Ma´dân som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en man:

“Kom an till en välsignad måltid.”2

Det vill säga till frukosten innan fastan.

7735 – Från ath-Thawrî, från Ibn Abî Laylâ, från ´Atâ’, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukostera innan fastan. Frukosten innan fastan består av välsignelse.”

7736 – Från ath-Thawrî, från Usâmah bin Zayd, från en man vid namn Mûsâ bin ´Alî, från hans fader, från ´Amr bin al-´Âs slav vid tillnamn Abû Qays, från ´Amr bin al-´Âs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skillnaden mellan vår fasta och Bokens folks fasta är frukosten innan fastan.”3

1 al-Bukhârî (1923) och Muslim (1095).

2Abû Dâwûd (2344) och an-Nasâ’î (2164). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2344).

3 Muslim (1096).