Skillnaden mellan Salaf och Ashâ´irah

Ahl-ul-Hadîth, inklusive Ashâ´irah, är enade om att acceptera dessa hadîther. Vissa av dem accepterade dem bokstavligt, vilket Ahl-ul-Hadîth gjorde, medan andra tolkade dem, vilket Ashâ´irah gjorde. Att de tolkar dem betyder att de accepterar dem, annars hade de förkastat dem liksom de förkastade falska hadîther. Det har rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfund enas inte om villfarelse.”

Att de egenskapsrelaterade hadîtherna skall betros utan förnekelse, liknelse, förklaring eller tolkning är Salafs dogm helt och fullt. Det var det De troendes ledare al-Qâdir nämnde i avhandlingen ”ar-Risâlah al-Qâdiriyyah” när han sade:

Allt som Allâh har beskrivit Sig själv med och allt som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med är Allâhs (´azza wa djall) egenskaper på riktigt och inte metaforiskt.”

Utmed den dogmen enade De troendes ledare al-Qâ’im de lärda som närvarade hos honom tillsammans med min fader och Abûl-Hasan al-Qazwînî. Detta skedde 432.

Min fader sade om de egenskapsrelaterade hadîtherna:

Dogmen är att de hadîtherna skall betros ordagrant utan tolkningar som går emot den bokstavliga skildringen. Därtill skall man tro att Allâh liknar ingen annan.”