Skillnaden mellan Ibn-ul-´Arabî och Ibn ´Arabî

Fråga: Jag blandar alltid ihop mellan Ibn ´Arabî och Ibn-ul-´Arabî. Jag hoppas att ni kan förklara skillnaden mellan dem samt nämna några av deras kändaste verk.

Svar: Skillnaden mellan dem båda är solklar. Ibn ´Arabî utan ”ul” är den ökände kättaren som förespråkade panenteism. Han tillhörde de extrema Sûfiyyah. De gick vilse och föll i kätteri och dogmen om att det bara finns en existens. Till hans vidrigaste verk hör ”al-Futûhât al-Makkiyyah” och ”Fusûs-ul-Hikam”. De består bara av hädelse och maning till panenteism och att det inte finns någon skillnad med Skaparen och skapelsen och att allting är Allâh –fjärran är Allâh från det de säger.

Vad Ibn-ul-´Arabî med ”ul” beträffar, är han den ädle och kände imamen. Han heter Abû Bakr bin al-´Arabî al-Mâlikî. Han har skrivit nobla verk inom Hadîth och Tafsîr. Han har en förträfflig bok kring försvar av följeslagarna. Den heter ”al-´Awâsim min al-Qawâsim”. Däri försvarar han islam och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Dessutom har han en Qur’ân-tolkning som heter ”Ahkâm-ul-Qur’ân” och är två stora volymer.

Han har förklarat at-Tirmidhîs ”al-Djâmi´” och den heter ”´Âridhat-ul-Ahwadhî fî Sharh Sunan at-Tirmidhî”.

Alla dessa böcker är tryckta – och lov och pris tillkommer Allâh.

Skillnaden är alltså klar och tydlig; den ene är otrogen och villfaren och heter Ibn ´Arabî al-Hâtimî at-Tâ’î och den andre heter Ibn-ul-´Arabî och var en ädel imam som var känd för upprätt tillstånd, kunskap och fromhet – må Allâh förbarma Sig över honom.