Sâlih Âl ash-Shaykh om skillnaden mellan ett islamiskt land och ett otroget land

Ett hedniskt land är varje land vari avguderiet råder. Om avguderiet överrumplar tron i ett land och är i en större utsträckning anses landet vara hedniskt, Dâr-ush-Shirk. Det spelar ingen roll om detta avguderi berör Allâhs herravälde, dyrkan eller dyrkans fordringar som lydnad och styre. Dâr-ush-Shirk är alltså ett land vari avguderiet råder mer än tron. Detta var Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm Âl ash-Shaykhs (rahimahullâh) beslut när han blev frågad om vad ett otroget land, Dâr-ul-Kufr, är för något. Han svarade:

”Ett otroget land är varje land vari otron råder och överrumplar.”

Det betyder att om avguderiet dyker upp i ett land så att det börjar råda så att det är utspritt, öppet och mer än det goda, betraktas landet som hedniskt.