Skillnaden mellan den Räddade gruppen och de förintade grupperna

ad-Dahlawî sade i ”Hudjdjatullâh al-Bâlighah”:

”Den Räddade gruppen är gruppen som följer trosläran och handlingarna som nämns i Qur’ânen och Sunnah utmed följeslagarnas och efterföljarnas majoritets metodik ehuru de är oense inom något som saknar konkret bevis eller en  samstämmighet från följeslagarna, beroende på bevisning och förklaring.

Vad beträffar grupperna som inte är räddade, så är det alla grupper som har läror och handlingar som skiljer sig från Salafs läror och handlingar och Allâh vet bättre.”