Skillnaden mellan Allâhs skratt och odlingens skratt

Därefter började opponenten också negera Allâhs (ta´âlâ) skratt och förtala de aktuella rapporteringarna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han förvrängde och vinklade dem på det värsta sättet.

253 – Han nämnde Abû Mûsâs hadîth vari profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre kommer att visa Sig skrattandes på Domedagen.”1

254 – Han nämnde även Abû Razîns hadîth vari han sade:

”Allâhs sändebud! Skrattar Herren?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”2

255 – Likadant med Djâbirs hadîth om Herrens skratt.

Opponenten hävdade att Herrens skratt betyder Hans välbehag, nåd och förlåtelse och sade:

”Vet du inte att man säger ”Jag såg odlingen skratta”?”

Den här opponenten har beljugit det som han har rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Allâhs skratt och liknat det vid odlingens skratt. Odlingens skratt är ju inget riktigt skratt. Dess skratt syftar på dess grönska och skönhet. Dess skratt är bara ett ordspråk. Från vilka lärda har du fått att Herrens skratt betyder Hans välbehag och nåd? Nämn dem. Annars förvränger du Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord på ett vilset vis när du liknar Allâhs skratt – Allâh som är den Levande och skapelsens evige Vidmakthållare, gör vad Han vill och har ett ädelt ansikte, en hörande hörsel och en seende syn – vid en död odlings skratt som både saknar skratt och förmåga. Odlingen klarar inte av att skratta. Det är bara ett ordspråk. Allâhs skratt saknar däremot motsvarighet.

1Ahmad (4/407), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (339), ad-Dâraqutnî i ”ar-Ru’yah” (39) och ”as-Sifât” (34) m fl.

2Ibn Mâdjah (181). al-Albânî sade: ”God.” (as-Sahîhah (2810))