Skillnad på änglar och djävlar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, al-Kahf, sid. 87-88

Änglarna är en dold värld, som Allâh har skapat av ljus, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har lärt oss1. Allâh (ta´âlâ) lär oss i Qur’ânen att Han har skapat djinnerna av eld och människan av lera. Vi känner alltså till tre sorters skapelser: änglarna av ljus, djinnerna av eld och människorna av lera. Änglarna är alltså en dold värld, och tron på dem hör till trons sex pelare.

Änglar är olika djävlar. De besitter fler förmågor än vad djävlar gör, de är renare än vad djävlar är. De klarar av saker och ting som inte djävlar kan. Djävlar kan exempelvis inte komma in till himlen. Försöker de göra det, angrips de av flammande stjärnfall. Änglarna, å andra sidan, färdas genom himlarna. De tar upp människornas själar genom himlarna till dess att de kommer till Allâh2. Därtill fyller de himlarna. Alltså måste vi betro änglarna tveklöst, och att de är en dold värld. Tack vare Allâhs förmåga kan de faktiskt uppenbara sig i den synliga världen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg exempelvis Djibrîl (´alayhis-salâm) två gånger; han var bevingad med 600 vingar som täckte horisonten. Han var en i antal. Det bevisar hans väldiga storlek. Samtidigt bevisar Djibrîls väldiga storlek Skaparens (djalla wa ´alâ) väldighet. Ibland kunde Djibrîl, vars egentliga skepnad ni nyss har hört, komma i en människas skepnad. Hans förvandling var dock inte till följd av hans egen förmåga, utan av hans Skapares (djalla wa ´alâ) förmåga. Allâh gav honom förmågan att förvandlas.

1Muslim (2966).

2Ibn Mâdjah (4262) och Ahmad (2/364). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3456).