Skiljaktigheten mellan handlingsegenskaperna och essensegenskaperna

Fråga: Vi förväxlar handlingsegenskaperna med essensegenskaperna…

Svar: Essensegenskaperna är egenskaperna som Allâh alltid är beskriven med såsom hörseln, synen, kunskapen, förmågan och viljan. Allâh är alltid beskriven med dem.

Handlingsegenskaperna är egenskaperna som Allâh är beskriven med när Han (subhânahu wa ta´âlâ) vill. Han är beskriven med dem om Han vill och när Han vill.