Skall studenten nämna de lärdas meningsskiljaktigheter?

Fråga: Hur skall studenten förhålla sig till en erkänd meningsskiljaktighet? Skall han ålägga människorna en enda åsikt eller hör det till ärligheten att han nämner meningsskiljaktigheten och instruerar dem till åsikten som han anser vara starkare?

Svar: Om han talar med studenter nämner han meningsskiljaktigheterna och bevisen och förklarar den starkaste åsikten med bevis.

Om det handlar om utslag åligger det inte en person att nämna alla åsikter. I detta fall nämner han åsikten som han anser vara starkast med bevis.

Det finns alltså tal och undervisning med studenterna. Här nämns meningsskiljaktigheten och bevisen och den korrekta åsikten med bevis.

När det kommer till utslag, skall han inte förvirra människorna genom att nämna meningsskiljaktigheter. I detta fall nämner han endast den korrekta åsikten med bevis. Det är allmänt känt att personen som ger utslag ger korrekta svar. Det fordrar dock inte att det måste följas [officiellt]. Så är dock inte fallet i domslut. Det måste följas [officiellt].