Skall fredagsbönens första böneutrop upprepas med böneutroparen?

Fråga: Skall man säga efter böneutroparen i samband med fredagsbönens första böneutrop?

Svar: Ja. Så länge det är ett böneutrop så är det ett böneutrop. Det är ett föreskrivet böneutrop därför att det hör till de renläriga kalifernas Sunnah. Den tredje kalifen ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) påbjöd det. Det gjorde han i ´Alî bin Abî Tâlibs, en annan renlärig kalif, Muhâdjirûns och Ansârs närvaro. Ingen fördömde honom för det. Det enda undantaget är det Ibn Abî Shaybah rapporterar i sin ”al-Musannaf” från Ibn ´Umar som skall ha sagt att det är en innovation. När Ibn Radjab (rahimahullâh) citerade Ibn ´Umar sade han att han menade en god innovation och ingen dålig dito, precis som hans fader som sade om Tarâwîh:

”En så förträfflig innovation.”

Det vill säga en språklig innovation och ingen religiös dito.