Själens realia

Skolastikerna har olika åsikter om vad själen egentligen är. Vissa säger att själen är kroppen. Somliga säger att själen är blodet. Andra säger att själen är en del av kroppen. Några säger att själen är ingenting innanför skapelsen eller utanför skapelsen, sammanbundet med skapelsen eller avlägsnat från skapelsen.

Fri är Allâh från brister! De har delat upp sig i den här sakfrågan liksom de har delat upp sig i förhållande till Allâhs egenskaper; vissa bekräftar överdrivet och säger att den är en del av kroppen medan andra negerar underdrivet och säger att den är varken innanför skapelsen eller utanför den. Var är den då?

Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) sade:

”Dessa skolastikers oenighet beror på att de saknar kunskap om Sharî´ah. De använder sig av sina intellekt när de går in i liknande dolda frågor. Därför är de splittrade och därför är deras åsikter osunda.”

Vad beträffar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, så beskriver de själen på samma sätt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskriver den. Vi säger att själen är Allâhs sak och att vi inte känner till dess beskaffenhet eller vad den är skapad av. Allâh vet bättre vad den är. Däremot vet vi att själen är en synlig massa och en massa som lindas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När själen tas följer blicken den.”1

Blicken följer inget osynligt. Alltså är själen synlig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”När en människa ligger inför döden stiger änglarna ned; nådens änglar till de goda och straffets änglar till de onda. Med sig har de lakan och balsam. Efter att Dödsängeln har tagit själen tar de den, lindar den och stiger upp med den till himlen.”2

Detta bevisar att själen är en massa som lindas. Den är alltså en massa men inte som människokropparnas massa. Den är av en annan materia och Allâh vet bättre.

1Muslim (921).

2Ahmad (4/287) och Abû Dâwûd (3212). Autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”ar-Rûh”, sid. 76, och al-Albânî i ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz”, sid. 156.