Situationer då Allâhs dom motstrids

Publicerad: 2011-07-22
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/157-158)

 

Håll fast vid din kunskap att följa de lärdas och ledarnas tillstånd inom det som Allâh har förbjudit och vice versa kan delas in i tre typer:

1 – Att man följer dem samtidigt som man behagas av deras åsikt, ger den företräde och hatar Allâhs dom. Denne är otrogen då han ogillar något som Allâh har uppenbarat. Sålunda låter Allâh hans handlingar gå om intet. Endast den otrognes handlingar går om intet. Varenda en som ogillar det som Allâh har uppenbarat är otrogen.

2 – Att man följer dem samtidigt som man behagas av Allâhs dom och vet att den är bäst och lämpligast för människorna och länderna. Men på grund av en lust följer han det andra. Exempel på det är att han gör det för att få en anställning. Denne hädar inte. Däremot är han en trotsig syndare och får samma dom som de olydiga.

3 – Att man följer dem utav okunnighet och tror att det är Allâhs dom. Denna typ delas upp i två grupper:

1 – Personen som kan få reda på sanningen på egen hand. Han är slarvig och försumlig och syndig. Ty Allâh har befallt att man frågar de lärda vid brist på kunskap.

2 – Personen som varken vet eller har tillgång till att veta. Till följd därav följer han dem blint och tror att han har rätt. Denne syndar inte eftersom han har uppfyllt sin plikt. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Får man ett utslag utan kunskap, hamnar synden på den som gav honom utslaget.”1

Om vi skulle bli frågade varför vi inte gör Takfîr på den andre typen, är svaret att det i så fall skulle fordra att vi gör Takfîr på varenda en som syndar och vet att han är olydig mot Allah.

1 Ahmad (2/321).