Shî´ahs syn på synen av Allâh

Angående hans ord att man varken kan se eller omfatta Allâh (ta´âlâ) på ett fysiskt sätt och att Han inte är i någon riktning, så finns det meningsskiljaktigheter i den här frågan bland Imâmiyyah på samma sätt som meningsskiljaktigheten finns bland andra grupper. Djahmiyyah, Mu´tazilah, Khawâridj och andra grupper än Imâmiyyah dementerar beskådningen av Allâh. Imâmiyyah själva har två åsikter i frågan. De flesta, tidigare Imâmiyyah bekräftar beskådningen. De flesta, senare Imâmiyyah dementerar den. Det har nämnts hur de flesta av deras tidigare ansåg Allâh vara en kropp. Abûl-Hasan al-Ash´arî sade:

”De flesta Mudjassimah, bortsett från en liten skara, bekräftar beskådningen av Allâh. Beskådningen av Allâh bekräftas även av dem som inte anser Allâh vara en kropp.”

Vad gäller följeslagarna, efterföljarna och islams kända imamer, som Mâlik, ath-Thawrî, al-Awzâ´î, al-Layth bin Sa´d, ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq, Abû Hanîfah, Abû Yûsuf och deras jämlikar och resten av Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth och grupperna som tillskriver sig Sunnah som Kullâbiyyah, Ash´ariyyah, Sâlimiyyah och andra, så är de enade om att bekräfta beskådningen av Allâh. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther om att man kommer att se Allâh är mångfaldiga. Detsamma gäller rapporteringarna från följeslagarna och efterföljarna. Imâm Ahmad och andra imamer rapporterade hur följeslagarna och efterföljarna var enade om att man kommer att se Allâh på Domedagen med ögonen och att de likaså var enade om att ingen kan se Allâh i detta liv med sina ögon. Den enda meningsskiljaktigheten som finns berör vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); vissa sade att han såg Allâh med ögonen och vissa förnekade det.