Sextiotre år när han dog

Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî (d. 261)

al-Musnad as-Sahîh (2348)

2348 – Abû Ghassân ar-Râzî Muhammad bin ´Amr berättade för oss: Hakkâm bin Salm berättade för osss: ´Uthmân bin Zâ’idah berättade för oss, från az-Zubayr bin ´Adî, från Anas bin Mâlik som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var sextiotre år när han dog, Abû Bakr var sextiotre år när han dog och ´Umar var sextiotre år när han dog.”