Sekternas enighet mot fienden

Fråga: Är dagens propaganda att muslimerna måste enas så länge de är muslimer, om än de skulle ha  meningsskiljaktigheter inom fundamentala frågor, i och med att vi har en och samma fiende, korrekt?

Svar: Den är motsägelsefull. Hur kan de enas om de har olika trosläror? Det går inte. Det är ett sätt att ena två motsatser. De kan inte enas utan den sanna trosläran som enade följeslagarna tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vad var följeslagarna enade om? Var de inte splittrade under den hedniska tiden? Vissa dyrkade solen. Andra dyrkade månen. Somliga dyrkade änglar, djinner, Messias, stenar och träd. De var i krig med varandra. När de började med att endast dyrka Allâh, lyda sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och handla utmed det, enades de. Det enda som kan ena samfundets senare del är det som enade samfundets tidigare del, vilket Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade.

Om dessa människor som anordnar konferenser ändå kunde ordna diskussioner mellan grupperna och de lärda så att den som visar sig ha rätt följs och den som har fel lämnar det. Om de ändå hade gjort detta. Detta hade varit nyttigt. Att kalla på alla för att enas oavsett troslära hör till motsatserna som inte kan enas.