Sayyid Qutb – mannen som återupplivade de värsta innovationerna

Fråga: Många bröder frågar om Hasan al-Bannâ och Sayyid Qutb.

Svar: Angående Sayyid Qutb har jag studerat honom i en liten bok. Jag ber Allâh att den också trycks och sprids bland människorna så att de kan inse sanningen från närhåll. På grund av falsk propaganda har människorna uppfattat personer på ett sätt som inte alls stämmer överens med sanningen. De har förstått allting uppochner. Men Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har lovat att bevara och stödja denna religion och utrota falskheten. Sanningen måste råda och falskheten måste utrotas om så falskhetens folk förkatar det.

Vi visste bara lite om Sayyid Qutb. Vi brukade ursäkta honom med att han var en ärlig man som avsåg sanningen men som tog snedsteg på vägen dit. Med sansade studier insåg vi att det inte alls är så. Vi märkte att han hade oerhört farliga trosläror.

Några av dem var hans tal om Allâhs profet Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kan liknas vid förtal av honom och respektlöst förhållande till honom. Han talade om Mûsâ på ett sätt som en muslim aldrig kan tolerera. Det finns till och med risk att de gör Takfîr på honom för det. Det råder det inga tvivel om.

Han talade utmed panteism, panenteism och tvångsläran, Djabr. Det är mycket farliga läror. Salaf sade att panenteismen är mer vilseledd är judarnas och de kristnas trosläror.

Trots det leker hans anhängare och sympatisörer med människornas hjärnor och säger att han tog tillbaka allt det. Bevisen tyder dock på att han inte alls tog tillbaka dessa fel.

Han sade att Qur’ânen är skapad och att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) inte talar. Han sade att Allâhs tal är endast en vilja. Detta är en djup villfarelse och en förvillelse i Mu´tazilahs lära. Det är allmänt känt att Salaf gjorde Takfîr på den som säger att Qur’ânen är skapad.

Han förnekade Allâhs egenskaper utmed Djahmiyyahs lära. Han understryker och poängterar det extra mycket i sina böcker ”Fî Dhilâll-il-Qur’ân”, ”at-Taswîr al-Fannî” och andra.

Han förtalade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare på det värsta sättet. Han förtalade dem med två vapen; Shî´ahs vapen och socialisternas vapen. Han hade fått för sig att följeslagarna var feodala kapitalister. Han attackerade dem med socialisternas vapen. Han förtalade ´Uthmâns kalifat och betraktade det ogiltigt. Han sade:

”Jag anser att ´Alîs kalifat var en naturlig fortsättning på Abû Bakrs och ´Umars tidigare kalifat och att ´Uthmâns epok var ett tomrum mellan dem båda.”1

Han sade också att islams anda och islamiska fundament var sönderslagna på ´Uthmâns tid. Han föredrog upprorsmännen och Ibn Saba’s elever framför honom. Han ansåg att de var närmare sanningen än vad han var. Han hyllade revolterna oerhört mycket. Han hyllade till och med Djamâl ´Abdun-Nâsirs revolt. Han ansåg till och med att Qarâmitahs revolt hörde till de islamiska och vaksamma revolutionerna.

Därtill förtalade han följeslagarna oerhört mycket och förhöll sig till dem på ett mycket dåligt sätt. Bakom det ligger många osunda läror. Vi har tagit med lite och lämnat mycket.

Han talade utmed socialismen som han föll djupt ned i. Muslimernas liv, heder och egendomar är helgade. Det är allmänt känt att de inte får missbrukas. Hur kan då en människa säga att landet har rätt att beslagta alla egendomar och rikedomar och fördela dem bland människorna om pengarna så skulle vara uppnådda på islamiska sätt?

Han gjorde Takfîr på hela samfundet. Hela samfundet gjorde han Takfîr på och ansåg att muslimernas moskéer var tempel från den hedniska tiden. Det märkliga är att folk som associerar sig med honom gräver ned sina huvuden i sanden och säger att andra gör Takfîr på muslimerna!? Hur skall ungdomarnas studier vara om de lär muslimska ungdomar böcker som ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och ”Ma´âlim fît-Tarîq” som är fulla av Takfîr på samfundet? Resultatet kommer att vara Takfîr på samfundet och hat mot det hedniska samfundet som de påstår det vara.

Därtill finns fler innovationer som Sayyid Qutb har återupplivat i sina böcker. Om Sayyid Qutb är en reformator, Mudjaddid, så har han endast återupplivat dessa innovationer.

Jag hoppas att den muslimska ungdomen inte springer bakom dessa blinda känslor. I stället skall de låta Qur’ânen döma personer, åsikter och trosläror. Om de skall döma med Allâhs suveräna domslut, Hâkimiyyah, får de först och främst döma sig själva och sina trosläror med det. Låt dem väga människornas trosläror, handlingar och åsikter i Allâhs rättvisa vågskål som inte ljuger eller väger orättvist. Den förkunnar sanningen.

Våra Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) var så mot människornas osunda läror och åsikter. Därför ser du hur de väger grupper och sekter och deras åsikter i Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) vågskål. Därefter betraktar de varje grupp rättvist. De behandlar alla individer som sig bör. De klassificerar ingen grupp felaktigt.

Så måste vi förhålla oss till alla. Sayyid Qutb och andra. Vi måste förhålla oss till honom utmed Qur’ânen och Sunnah och med Allâhs rättvisa vågskål som varken ljuger eller väger orättvist. Vi får inte döma folk utmed våra lustar. Vi får inte höja den vi vill och sänka den vi vill utmed våra lustar. Det är en yttersta villfarelse och lust. Vi ber Allâh skydda våra ungdomar mot det.

1al-´Adâlah al-´Idjtimâ´iyyah, sid. 206, femte upplagan.