Satan följer efter kvinnan när hon går ut

2688 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan är en blygd. När hon går ut följer Satan efter henne med blicken. Hon är närmast Allâh när hon är i sitt hem.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” (3036). Berättarkedjan är autentisk och alla dess återberättare är pålitliga och Muslims män frånsett al-Baghawî. Han är pålitlig enligt ad-Dâraqutnî.

Tvivelsutan följer Satan henne med blicken ehuru hon skulle täcka ansiktet. Hon är en blygd i alla fall när hon går ut. Hadîthen har alltså ingenting att göra med att hennes ansikte är en blygd enligt Fiqh-bemärkelse. De flesta lärde anser dock inte att hennes ansikte är en blygd. Det klargörs i min bok ”Djilbâb-ul-Mar´ah al-Muslimah”.