Sången i paradiset

publicerad
24.05.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 204-208
Förkortning av webbofs6.sg-host.com

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Och när den Yttersta stunden är inne kommer de att delas upp; de som trodde och levde rättskaffens liv skall få njuta av en lustgårds fröjder.”1

Yahyâ bin Abî Kathîr sade:

“Fröjderna är njutning och sång.”

Han sade också:

“Det är sång i paradiset.”

Detta motstrider inte det Ibn ´Abbâs sade:

“De kommer att föräras däri.”

Inte heller motstrider det Mudjâhids och Qatâdahs ord:

“De kommer att njuta däri.”

Ty fröjder och gåvor hör ju till örats njutning.

´Amr bin Abî Sâlih berättade att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“I paradiset finns en flod som är lika lång som paradiset. På dess stränder står jungfrur mitt emot varandra. De sjunger med röster så att skapelserna kan höra dem. De kommer inte att uppleva finare upplevelse i paradiset än det.” Vi sade: “Abû Hurayrah, vad är det för sång?” Han sade: “Det kommer att vara – om Allâh vill – Tasbîh, Tahmîd, Taqdîs och lovprisning av Herren (´azza wa djall).”

Abû Nu´aym rapporterade: ´Abdullâh bin Dja´far berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Abdillâh berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm berättade för oss, Ibn Abî Fudayk berättade för oss, från Ibn Abî Dhi’b, från ´Awn bin al-Khattâb, från ´Abdullâh bin Râfi´, från Abûl-Asann, från Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Hûr-ul-´Ayn sjunger i paradiset och säger: “Vi är vackra kvinnor som har skapats åt ädla män.””

Dja´far al-Firyâbî berättade: Sulaymân bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Khâlid bin Yazîd berättade för oss, från Abû Mâlik, från sin fader, från Khâlid bin Ma´dân, från Abû Umâmah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Det finns inte en tjänare som får träda in i paradiset, utan att det sitter två Hûr-ul-´Ayn vid hans fötter och sjunger med de vackraste rösterna människorna och djinnerna någonsin har hört – och det är inte Satans instrument.”

Ibn Wahb rapporterade att en man från Quraysh frågade Ibn Shihâb [az-Zuhrî]:

“Finns det sång i paradiset? Jag älskar sång.” Då sade han: “Ja, jag svär vid Honom i Vars hand Ibn Shihâbs själ ligger! Det finns ett träd i paradiset vars frukter är pärlor och akvamarin. Under det sitter kvinnor med runda bröst och sjunger med vackra röster: “Vi är sköna och vi utsetts inte för något negativt. Vi är eviga och vi dör inte.” När trädet hör det, börjar dess grenar slå mot varandra och kvinnorna svarar. Vi kommer inte att veta vad som låter vackrare; kvinnorna eller trädet.”

Ibn Wahb rapporterade också att Khâlid bin Yazîd sade:

“Hûr-ul-´Ayn kommer att sjunga för sina män och säga: “Vi är bra och vackra kvinnor. Vi är sköna och vi utsetts inte för något negativt. Vi är nöjda och förargas inte. Vi är här för att stanna och försvinner inte. Vi är eviga och dör inte. På deras byst står det: “Du är min kärlek och jag är din kärlek. Min själ upphör hos dig. Mina ögon har aldrig sett någon som du.”

Yahyâ bin Abî Kathîr sade:

“Hûr-ul-´Ayn kommer att välkomna sina män vid paradisets portar och säga: “Vi har väntat på er länge. Vi är nöjda och förargas inte. Vi är här för att stanna och försvinner inte. Vi är eviga och dör inte.” De säger detta med de vackraste rösterna de någonsin har hört. Därefter säger de: “Du är min kärlek och jag är din kärlek. Du kommer inte att försummas något och ingen kan ta din plats.”

Ibn-ul-Mubârak rapporterade att Muhammad al-Munkadir sade:

”På Domedagen kommer en röst att ropa ut: ”Var är de som höll sig och sina öron borta från sittningar som bestod av nonsens och Satans instrument? Låt dem vistas i trädgårdar av mysk.” Därefter säger Han till änglarna: ”Låt dem höra hur Jag glorifieras och lovprisas.”

´Ubaydah bin Abî Lubâbah sade:

“Det finns ett träd i paradiset vars frukter är akvamarin och rubiner och pärlor. Då sänder Allâh en vind som får trädets grenar att slå mot varandra. Det kommer att komma med de vackraste ljuden som någonsin har hörts.”

De kommer dock att få höra ett ljud som är högre och vackrare än allt detta. Det kommer att ske när de hör Herrens (djalla djalâluh) Tal, tilltal och hälsning till dem. Han kommer att läsa upp Sitt tal för dem. När de hör det, kommer det att vara som om det är första gången de hör det.

1 30:14-15