Sammanflätade fingrar passar inte i moskén

Imâm Abû Sulaymân Hamd bin Muhammad al-Khattâbî (d. 388)

Ma´âlim-us-Sunan (1/238-239)

Abû Dâwûd sade:

189 – Muhammad bin Sulaymân al-Anbârî berättade för oss: ´Abdul-Malik bin ´Amr berättade för dem, från Dâwûd bin Qays: Sa´d bin Ishâq berättade för mig: Abû Thumâmah al-Hannât berättade för mig att:

Ka´b bin ´Udjrah träffade honom på väg till moskén. Han sade: ”Jag hade sammanflätat mina händer varpå han förmenade mig det och berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När någon av er tvår sig och gör det väl och sedan går ut till bön, ska han inte sammanfläta sina händer. Ty han befinner sig i bönen.”1

Vissa sammanflätar sina fingrar utav nonsens. Andra gör det för att knäcka dem. Måhända sätter sig vissa och sammanflätar sina fingrar i vilande syfte, vilket kan leda till sömn och därmed bruten tvagning. Därför ska den som har renat sig och begett sig till moskén inte sammanfläta sina fingrar, ty inget av det som jag har nämnt är passande i bönen eller för den bedjande.

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (562).