Samma uppfattning om tron som Salaf

1 – Titta hur Fawzî al-Bahraynî citerar Ahl-us-Sunnah:

”Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.”

Dessa imamers uttalanden avskräcker dock inte honom från att ålägga och förpliktiga tillägget:

”Tron sjunker till dess att inget av den kvarstår.”

Dessa uttalanden avskräcker inte heller honom från att göra Tabdî´ på dem som inte nämner det. Dessa imamer däribland följeslagarna är innovatörer och Murdji’ah enligt Haddâdiyyah och deras dogm. Må Allâh döda okunnigheten, förtrycket och lusten!

2 – Vi säger det imamerna och Ahl-us-Sunnah sade bland dem som var Imâm Harbs samtida och dem som levde innan han. Vi tror på allt de trodde på av tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, Domedagen, paradiset och helvetet, straffet och lycksaligheten i graven. Vi tror på Allâhs namn och egenskaper och handlingar. Vi bekräftar dem såsom de har nämnts i Qur’ânen och Sunnah. Vi tror på allt som dessa texter består av utan liknelse, jämförelse, förvrängning och förnekelse. Vi tror på detta och på allting annat som följeslagarna och Salaf trodde på.

3 – Vi anser att tron består av tal och handling; hjärtats och tungans tal samt hjärtats och kroppsdelarnas handling. Vi avviker inte från något som de trodde på. Vi säger precis som Imâm Harb sade:

”Den som motsäger någon av dessa läror, förtalar den eller kritiserar den som tror på den, är en innovatör som har lämnat samlingen och avvikit från dogmens metodik och den sanna vägen. Detta är Ahmads, Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhlads, ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydîs och Sa´îd bin Mansûrs lära.”

4 – Vi lägger dit Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî, Muslim bin al-Hadjdjâdj, Abû Hâtim ar-Râzî, Abû Zur´ah ar-Râzî, ´Abdullâh bin Ahmad, al-Khallâl som samlade Ahmads och andras kunskap samt alla andra som rättade sig efter dem fram till skrivande stund.

5 – Vi säger också som de sade:

”Tron består av tal och handling, avsikt och fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah. Den stiger och sjunker. De lärda förbehöll sig tron.”

6 – Vi säger också som de sade:

”Den som påstår att tron består av tal utan handling är Murdji’î. Den som påstår att tron består av tal medan handlingarna är föreskrifter är Murdji’î.”

Med det sagt består tron inte av handlingar enligt dem.

7 – Vi säger också som de sade:

”Den som hävdar att tron varken stiger eller sjunker är Murdji’î. Den som säger att tron stiger utan att sjunka håller med Murdji’ah.”

8 – Vi tror på allt som Imâm Harb har sagt i sitt manifest.

9 – Den som tillskriver mig eller mina bröder Ahl-us-Sunnah dessa falska teorier vilkas förespråkare har anklagat imamerna för har ljugit och hittat på om mig.

10 – Det är märkligt att denne överilade dåre nämner Imâm Harbs och andras uttalanden för att intala människorna att vi motsäger Salafs uppfattning av tron och domar på Ahl-ul-Bid´a inklusive Murdji’ah. Han stannar dock inte vid denna falska och orättfärdiga gräns. Han går längre än så och anklagar oss för att vara Râfidhah, Khawâridj, Bâtiniyyah och Murdji’ah.

Var är Salafiyyah jämfört med Haddâdiyyah? Var är Ahl-us-Sunnahs rättvisa, opartiskhet, respekt och lojalitet mot Ahl-us-Sunnah jämfört med denna förtryckande grupp?