Samlaget i paradiset

publicerad
03.06.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 194-196

Det har redan nämnts att:

“Det sades: “Allâhs sändebud! Kommer vi att ha samlag med våra hustrur i paradiset på samma sätt som vi har samlag med dem i detta liv?” Han sade: “Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger! En man kommer att ha samlag med ett hundra jungfrur på en förmiddag.”

Berättarkedjan är autentisk.

Likaså har det rapporterats autentiskt att:

“I paradiset har den troende ett tält av en ihålig pärla. Dess bredd är 60 mil1. Däri finns hustrur som den troende har samlag med utan att de ser varandra.”

Detsamma gäller hadîthen från Anas:

“Den troende kommer att få en sådan och sådan styrka till samlag.”

at-Tirmidhî förklarade den vara autentisk.

Ibn Wahb berättade: ´Amr bin al-Hârith underrättade mig, från Darrâdj, från Abû Hudjayrah, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Allâhs sändebud, kommer vi att ha samlag i paradiset?” Han sade: ”Ja, jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger! Det kommer att vara samlag efter samlag. När han reser sig upp från henne, återblir hon oskuld.”

at-Tabarânî sade: ´Abdân bin Ahmad berättade för oss: ´Abdur-Rahmân al-Yarqî berättade för oss: ´Amr bin Abî Salamah berättade för oss: Sadaqah berättade för oss, från Hâshim bin Zayd, från Sulaym bin Abî Yahyâ som hade hört Abû Umâmah berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade blivit frågad:

“Kommer paradisets folk att ha samlag?” Han sade: ”Samlag efter samlag, men utan utlösning och utan död.”

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Denna Dag skall de vars arvedel är paradiset helt gå upp i sin glädje.”2

´Ikrimah sade:

“Det vill säga att de tar jungfrurs oskuld.”

´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

“Det vill säga att de tar jungfrurs oskuld.”

al-Awzâ´î sade:

“Det vill säga att de tar jungfrurs oskuld.”

Muqâtil sade:

“De kommer att ta jungfrurs oskuld och glömma bort helvetets folk. De kommer varken att tänka på dem eller bry sig om dem.”

Ibn ´Abbâs sade:

“Det vill säga att de tar jungfrurs oskuld.”

Sa´îd bin Djubayr sade:

“Mannens lust kommer att brusa i hans kropp i sjuttio år. Han kommer att uppleva orgasmer utan att uppleva någon trötthet. Därför kommer de inte att behöva rena sig. De kommer varken känna av trötthet eller svaghet. Deras samlag är samlag av sötma och njutning utan någon som helst negativ konsekvens.”

De som får den fullkomligaste gåvan i paradiset är de som var bäst på att hålla sig borta från det förbjudna i detta liv på samma sätt som personen som dricker alkohol i detta liv inte kommer att få dricka det i nästa liv, mannen som har på sig siden i detta liv inte kommer att ha på sig det i nästa liv och personen som äter ur guld- och silverfat i detta liv inte kommer att göra det i nästa liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Drick inte ur guld- och silverdryckeskärl och ät inte ur deras fat. De tillhör dem i detta liv och de tillhör er i nästa liv.”

Den som upplever och förbrukar sina njutningar och önskningar i detta liv, kommer att mista dem i livet efter detta. Allâh (subhânah) fördömde den som förbrukade sina njutningar i detta liv. Till följd därav var följeslagarna och de som följde dem fruktansvärt rädda för detta. Imâm Ahmad rapporterade från Djâbir bin ´Abdillâh som berättade att ´Umar fick syn på honom med kött som han hade köpt till sin familj för en dirham. ´Umar sade då till honom: ”Vad är detta?” Han sade: ”Kött som jag har köpt till min familj för en dirham.” Då sade han: ”Måste ni handla varje gång ni vill ha något? Har du inte hört Allâhs (ta´âlâ) ord:

“Och den Dag då de otrogna förs fram till Elden [skall Vi säga till dem]: “Ni har förslösat det goda som livet erbjöd er och njutit det.””?3

1 En arabisk mil motsvarar 1609 meter. I så fall är 60 arabiska mil 96540 meter, 96.54 km.

2 36:55

3 46:20