Samfundets tolv hycklare

Muslim sade:

2779 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Aswad bin ´Âmir berättade för oss: Shu´bah bin al-Hadjdjâdj berättade för oss, från Qatâdah, från Abû Nadhrah, från Qays som sade:

”Jag sade till ´Ammâr: ”Var det ni gjorde i ´Alî-frågan er egen åsikt eller en befallning från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inte befallt oss något till skillnad från alla andra människor. Däremot berättade Hudhayfah för mig att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bland mina följeslagare finns det tolv hycklare. Bland dem finns det åtta stycken. Det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga igenom ett nålsöga. Ett ljus av elden räcker för åtta av dem.”

Jag kommer inte ihåg vad Shu´bah sade om de övriga fyra.”

FÖRKLARING

Bland mina följeslagare….: Det vill säga de som tillskriver sig mig, vilket klargörs i en annan rapportering:

”I mitt samfund finns det tolv hycklare.”

Det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga igenom ett nålsöga…: Det vill säga att de aldrig kommer in i paradiset.

Ett ljus av elden räcker för åtta av dem…: Det vill säga att det kommer att samla dem och täcka dem i graven.