Salomos syn på hedningarna

Salomos vishet 8:11

http://www.bibeln.se/las/2k/vish

11Jag kommer att visa skarpsinne som domare

och bli beundrad av de mäktiga.

12De skall vänta när jag är tyst

och lyssna när jag yttrar mig,

och om jag talar länge skall de tiga vördnadsfullt.

13Tack vare henne får jag odödlighet,

jag lämnar ett outplånligt minne åt kommande släkten.

14Jag skall styra hedningarna,

folken skall läggas under mig

15och fruktansvärda tyranner darra när de hör om mig.

Jag skall visa mig god för folket och tapper i krig.

16När jag kommer hem skall jag vila ut hos henne,

ty i umgänget med henne finns ingen bitterhet.

Att leva med henne vållar ingen smärta

utan ger bara lust och glädje.