Salât-ut-Tarâwîh är elva Rak´ah

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Salât-ut-Tarâwîh, sid. 18-21

 

Efter att vi bekräftat att det är föreskrivet att förrätta Salât-ut-Tarâwîh i samling och att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände, förrättade, och manade till det, skall vi klargöra hur många Rak´ah han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade förrätta under dessa nätter. Håll fast vid din kännedom att vi har två hadîther rörande denna fråga:

Den första: Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân berättade att han frågade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) om hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be under Ramadhân. Hon sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrättade varken i Ramadhân eller i någon annan månad fler Rak´ah än elva stycken. Han brukade förrätta fyra stycken och fråga inte hur vackra och långa de var. Därefter förrättade han fyra stycken och fråga inte hur vackra och långa de var. Därpå förrättade han tre stycken.”

Rapporterad av al-Bukhârî (3/25) och (3/205), Muslim (2/166), Abû ´Awânah (2/326), Abû Dâwûd (1/210), at-Tirmidhî (2/303-303), an-Nasâ’î (1/248), Mâlik (1/134), al-Bayhaqî (2/395-396) och Ahmad (6/36, 74 och 104).

Den andra: Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”I Ramadhân ledde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss i bönen med åtta Rak´ât och därefter Witr. Natten därpå samlade vi oss i moskén och hoppades på att han skulle komma ut. Vi förblev däri tills gryning. Därefter gick vi in och sade: ”Allâhs sändebud, i går kväll samlade vi oss i moskén och hoppades på att du skulle leda oss i bönen.” Då sade han: ”Jag fruktade att ni skulle förpliktigas den.””

Rapporterad av Ibn Nasr (sid. 90) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam as-Saghîr” (sid. 108). Dess berättarkedja är god (Hasan).