Salafs ringar

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Ahkâm-ul-Khawâtim, sid. 112-136

1 – Abû Bakr hade på sig Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ring efter att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött.

2 – Detsamma hade ´Umar efter att Abû Bakr hade dött. Det har också sagts att han hade en ring i vilken det var graverat:

“Döden är en tillräcklig påminnelse.”

3 – ´Uthmân hade också på sig Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ring i sex år till dess att han tappade den. Därefter tog han en ny silverring i vilken han graverade:

“Jag tror på Allâh som har skapat och format.”

4 – I ´Alîs ring stod det:

“Allâh är den uppenbare och sanne Konungen.”

5 – Hans son al-Hasan hade en ring i vilken det stod:

“Allâhu är större och av Honom söker jag hjälp.”

6 – I Mu´âwiyahs ring stod det:

“Varje handling har sin belöning.”

7 – Hans son Yazîd hade en ring i vilken det stod:

“Allâh är vår Herre.”

8 – Yazîds son Mu´âwiyah hade en ring i vilken det stod:

“Världen är inget annat än ett bedrägeri.”

9 – I ´Abdullâh bin az-Zubayrs ring stod det:

“Abû Habîb söker skydd av Allâh.”

10 – I Khâlid bin al-Walîds ring stod det:

“Khâlid, du skall dö!”

11 – Hans broder Sulaymân hade en ring i vilken det stod:

“Jag tror på Allâh uppriktigt.”

12 – I ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs ring stod det:

“´Umar bin ´Abdil-´Azîz tror på Allâh.”

13 – I Hudhayfahs ring stod det:

“Lov och pris tillkommer Allâh.”

14 – I Uways al-Qarnîs ring stod det:

“Akta dig för Allâh!”

15 – I al-Hasan al-Basrîs ring stod det:

“Det finns ingen sann gud utom Allâh, den uppenbare och sanne Konungen.”

16 – I Tâwûs ring stod det:

“Dyrka Allâh uppriktigt.”

17 – I Muhammad az-Zuhrîs ring stod det:

“Muhammad ber Allâh om ett sunt tillstånd.”

18 – I Hishâm bin ´Urwahs ring stod det:

“Herre! Låt min kunskap växa!”

19 – I Mâlik bin Anas ring stod det:

“Vi behöver ingen annan hjälpare än Allâh. Han är en förträfflig Beskyddare.”

20 – I ash-Shâfi´îs ring stod det:

“Det skall litas till Allâh, Muhammad bin Idrîs.”