Salafs enighet om Allâhs egenskaper

Salaf och Ahl-ul-Hadîths imamer var enade om att egenskapsrelaterade verser och autentiska hadîther skulle förkunnas ordagrant utan liknelse, jämförelse, förvrängning och förnekelse. Abû Hilâl sade:

En man frågade al-Hasan om en av Herrens (´azza wa djall) egenskaper varpå han svarade: ”Förkunna dem utan jämförelse.”

Wakî´ sade:

Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, Sufyân och Mis´ar återberättade dessa hadîther utan att tolka något.”

al-Awzâ´î sade:

az-Zuhrî och Makhûl blev frågade om tolkningen till dessa hadîther. De svarade: ”Framför dem ordagrant.”

al-Walîd bin Muslim berättade:

Jag frågade Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d och al-Awzâ´î om egenskapsrelaterade hadîther. De sade: ”Framför dem ordagrant utan föreställning.”

Sufyân bin ´Uyaynah sade:

Tolkningen av allt som Allâh (ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med i Qur’ânen ligger i att läsa det utan föreställning eller jämförelse.”

Salaf har många liknande uttalanden i sakfrågan.