Salafs enighet mot skolastik och skolastiker

Ashhab berättade att han hörde Mâlik säga:

Akta er för innovatörer!” Det sades: ”Abû ´Abdillâh! Vad är innovation?” Han svarade: ”Innovatörer är de som talar om Allâhs namn, egenskaper, kunskap och förmåga och förtiger inte det följeslagarna och efterföljarna förteg.”

Rapporterad av Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî as-Sûfî i ”Dhamm-ul-Kalâm”. I samma bok återberättade han hur skolastik och skolastiker fördömdes av Mâlik, Abû Hanîfah, Abû Yûsuf, Muhammad, Ibn Mahdî, Abû ´Ubayd, ash-Shâfi´î, al-Muzanî och Ibn Khuzaymah.

Ibn Khuzaymah rapporterade hur skolastik förbjöds av Mâlik, ath-Thawrî, al-Awzâ´î, ash-Shâfi´î, Abû Hanîfah och hans två elever, Ahmad, Ishâq, Ibn-ul-Mubârak, Yahyâ bin Yahyâ och Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî.

as-Sulamî rapporterade också att al-Djunayd och Ibrâhîm al-Khawwâs förbjöd och fördömde skolastik. Med det sagt var alla religionens imamer bland Fuqahâ’, Muhaddithûn och Sûfiyyah enade om att förbjuda skolastik, en åsikt som delades av Abû Hanîfah, Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq, Abû ´Ubayd och andra imamer.