Salafs dygd

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (16/68-69)

Muslim sade:

2532 – Abû Khaythamah Zuhayr bin Harb och Ahmad bin ´Abdah adh-Dhabbî berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss: ´Amr hörde Djâbir underrätta från Abû Sa´îd al-Khudrî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Det kommer att komma en tid då en grupp människor går ut i strid. Det kommer att sägas till dem: ”Finns det någon bland er som har sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” De kommer att svara ja varefter de erövrar. Därefter går en annan grupp människor ut i strid varvid det sägs till dem: ”Finns det någon bland er som har sett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare?” De kommer att svara ja varefter de erövrar. Därefter går ännu en grupp människor ut i strid varvid det sägs till dem: ”Finns det någon bland er som har sett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares följeslagare?” De kommer att svara ja varefter de erövrar.”1

Denna hadîthen understryker Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel och följeslagarnas, efterföljarnas och deras efterföljares dygd.

1al-Bukhârî (3649) Muslim (2532)