Salafs dogm är överensstämmande med at-Tabarîs ord

Allâh (ta´âlâ) sade:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar!”1

Ibn Djarîr sade om:

مَّن فِي السَّمَاء

”… Han, som är ovanför himlen…”

”Det vill säga Allâh.”2

al-Qurtubî tillskrev den förklaringen Ibn ´Abbâs. Den intygas av det som nämns därnäst av jordskred och stormar. Ingen annan än Allâh förmår det, vilket framgår uppenbart i texten. Det avvisar al-Kisâ’î, Abû Hayyân3 och andra som sade att versen är en underförstådd metafor. Enligt dem är metaforen ”Han, vars herravälde är ovanför himlen” medan det underförstådda är ”Han, vars herravälde är överallt”. Dock nämns himlen eftersom den huserar Hans änglar, makt, fotpall och den Bevarade tavlan och därifrån stiger Hans beslut, skrifter, påbud och förbud ned. En annan teori är att Han som är ovanför himlen är Djibrîl, ängeln som är anförtrodd med jordskred. En tredje teori är att versen tilltalar hedningarnas dogm att Allâh är ovanför himlen.

Alla dessa teorier är baserade på att förneka Allâhs (ta´âlâ) höghet och dementera det som de anser vara liknelse. Salafs dogm är däremot någonting helt annat. Salafs dogm är överensstämmande med Ibn Djarîrs ord. Deras bevis är slavinnans hadîth:

”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”4

Shaykhen har forskat så djupt och klart i den här frågan, att han har vare sig lämnat någon oklarhet eller något tvivel efter sig. Ingen muslim kan vara utan det, oavsett om han är lärd eller student. Den lärde lär sig sund undervisning och vist klargörande medan studenten lär sig den raka, klara, tydliga och sunda dogmen som åligger honom.

Måhända säger någon att فِي i versen betyder att Han är i himlen, vilket fordrar liknelse vid det begränsade. Men Allâh (subhânah) är inte i någonting. Sunnah har bevisat rena motsatsen och att något sådant är omöjligt i förhållande till Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tronen i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av eras händer.”

Det dementerar att Allâh är inne i himlen, ty Han (subhânah) är upprest över Sin tron.

167:16

2Djâmi´-ul-Bayân (23/129-130).

3al-Bahr al-Muhît (8/296).

4Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105).