Salafiyyahs gyllene kedja

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”De (Ahl-us-Sunnah) följer Salaf från religionens imamer och muslimernas lärda. De håller fast vid det som de höll fast vid av den starka religionen och klara sanningen.”

Det vill säga att de följer religionens rättfärdiga imamer som följeslagarnas efterföljare däribland Sa´îd bin al-Musayyab, al-Qâsim bin Muhammad bin Abî Bakr, ´Urwah bin az-Zubayr och deras kull. Detsamma gäller az-Zuhrî och andra stora och små efterföljare.

Detsamma gäller efterföljarnas efterföljare däribland Mâlik, al-Awzâ´î, ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d, Ibn ´Uyaynah, Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah och deras jämlikar.

Detsamma gäller deras efterträdare däribland Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Imâm Ahmad och andra imamer som är kända för kunskap, stabil hållning vid islam och Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion och varningar för Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl. Må Allâh benåda dem!

Ahl-us-Sunnah följer sanningen som dessa män följde. De handlar utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det bästa folket är min generation. Därefter de som efterträder dem. Därefter de som efterträder dem.”1

Det vill säga följeslagarna, efterföljarna och efterföljarnas efterföljare. Dessa är de bästa människorna. På deras tid var islam mäktigt. Muslimerna höll fast vid sin religion. Den som föll i en innovation förödmjukades och förnedrades ytterst mycket.

Deras efterträdare från Ahl-ul-Haqq was-Sunnah (och som även är – om Allâh vill – den stödda gruppen) går i deras fotspår och håller fast vid Qur’ânen och Sunnah. De rättar sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare och religionens imamer från efterföljarna och efterföljarnas efterföljare. Må Allâh vara nöjd med dem!

Efter dessa tre förträffliga generationer levde många förträffliga och väldiga lärda däribland al-Bukhârî, Muslim, Abû Zur´ah ar-Râzî och Abû Hâtim ar-Râzî. Efter dem kom lärda som ad-Dâraqutnî som efterföljdes av lärda som al-Khatîb al-Baghdâdî som efterföljdes av Maqâdisah (de lära från Jerusalem) som efterföljdes av Ibn Taymiyyah. På detta fina sätt har Salafiyyah färdats i generationer. Alltid finns det någon som fastställer sanningen och tillhör den stödda gruppen fram till skrivande stund – om Allâh vill.

1al-Bukhârî (3651) och Muslim (2533).