Salaf var enade om att bekräfta Allâhs egenskaper

Salaf var enade om att bekräfta Allâhs egenskaper och att avvisa de passiva och förnekarna. Exempelvis rapporterade al-Bayhaqî och andra att al-Awzâ´î sade:

”“Vi levde samtidigt som Tâbi´ûn var fullt tillgängliga och vi brukade säga: “Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och vi tror på de Egenskaper som har nämnts i Sunnah.””

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Allâh skall endast beskrivas såsom Han har beskrivit Sig själv eller såsom Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom. Qur’ânen och Sunnah skall inte överskridas.”

Nu´aym bin Hammâd – al-Bukhârîs lärare – sade:

”Den som liknar Allâh vid skapelsen har hädat. Den som förnekar det som Han har beskrivit Sig själv med har hädat. Det finns ingen liknelse eller jämförelse i det som Allâh har beskrivit Sig själv med eller det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med. Han (subhânah) har ingen namne, ingen som är som Han och ingen jämlike.”

Abû Dâwûd at-Tayâlisî sade:

”Sufyân, Shu´bah, Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah, Sharîk och Abû ´Awânah brukade varken begränsa, likna eller jämföra. De rapporterade hadîtherna utan att säga ”Hur?” Om de blev frågade svarade de utmed rapporteringen.”

Ishâq bin Râhûyah sade:

”Den som beskriver Allâh med något och liknar Hans egenskaper vid någon skapelses egenskaper tror inte på Allâh den Väldige.”

Till Abû Hanîfahs (rahimahullâh) tal i ”al-Fiqh al-Akbar” hör bland annat:

”Han liknar ingen av Sin skapelse.”

Därefter sade han:

”Alla Hans egenskaper skiljer sig från skapelsernas egenskaper. Han vet, men inte som vi vet. Han förmår, men inte som vi förmår. Han ser, men inte som vi ser.”

När Imâm Mâlik (rahimahullâh) blev frågad om hur Allâh reste Sig i samband med Hans (ta´âlâ) ord:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han sig över tronen.”1

svarade han:

”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är innovation att fråga om den.”

´Abdullâh bin Nâfi´ sade:

”Mâlik bin Anas brukade säga: ”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

Ma´dân sade:

”Jag frågade Sufyân ath-Thawrî om Hans (ta´âlâ) ord:

وَهُوَ مَعَكُمْ

”Han är med er.”2

Han svarade:

“Det vill säga Hans kunskap.”

al-Khallâl rapporterade via berättarkedjor som enbart bestod av imamer från Sufyân bin ´Uyaynah som sade:

”Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân blev frågad hur Allâh reste Sig i samband med Allâhs ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

Han svarade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är inte begriplig. Budskapet är från Allâh. Förkunnandet är från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det är vår skyldighet att bekräfta.”

Det rapporteras att Abû ´Îsâ at-Tirmidhî sade:

”Han är ovanför tronen precis som Han har beskrivit Sig själv med i Sin skrift. Hans kunskap, förmåga och makt är överallt.”

Deras (rahimahumullâh) uttalanden är otaliga i den här frågan.

17:54

257:4

320:5