Salaf som sägs ha trott på helvetets tömning

Allâh (´azza wa djall) sade:

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

”Där skall de förbli så länge himmel och jord består, så länge din Herre vill – din Herre gör vad Han vill.”1

De lärde och Qur’ân-uttolkarna är oeniga om förbehållet i versen… Somliga menar att versen åsyftar Eldens folk och alla som har hamnat i den. Ibn ´Abbâs sade:

”De skall inte dö. Så länge himmel och jord består skall de förbli där:

إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ

”… så länge din Herre vill…”

Då befaller Han Elden att äta upp dem.”

Ibn Mas´ûd sade:

”Det kommer en dag då helvetet står tomt – efter att de har vistats där en oöverskådlig tid.”

ash-Sha´bî sade:

”Helvetet är den boning som skall både fyllas snabbast och förstöras snabbast.”

Den mest korrekta förklaringen är den som delas av Qatâdah och adh-Dhahhâk: Förbehållet gäller endast de syndiga monoteisterna. De skall vistas en lång tid i Elden för att sedan gå ut ur det och stiga in i paradiset. Jag bygger mitt resonemang på att Allâh har lovat avgudadyrkarna evig vistelse i Elden och alla mångfaldiga besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sakfrågan. Alltså kan förbehållet inte omfatta avgudadyrkarna.

111:107