Salaf om beskådningen och Allâhs ansikte

Vad beträffar efterföljarna och de troende bland imamerna inom Hadîth, Fiqh, Tafsîr och Tasawwuf, känner endast Allâh (´azza wa djall) till hur många uttalanden som de har gjort kring detta ämne. Sa´îd bin al-Musayyab sade om: “De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.” (10:26):

“Mer därtill innebär att titta på Allâhs ansikte.”

Rapporterat av Mâlik via Yahyâ.

al-Hasan al-Basrî sade:

“Mer därtill innebär att titta på Allâhs ansikte.”

Rapporterat av Ibn Abî Hâtim via honom.

´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ sade:

“Mer därtill innebär att titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Rapporterat av Hammâd bin Zayd via Thâbit.

Detsamma har sagts av ´Âmir bin Sa´d al-Badjlî, vilket Sufyân rapporterade via Abû Ishâq. Detsamma har sagts av ´Abdur-Rahmân bin Sâbit, vilket  at-Tabarî rapporterade via Layth. Samma sak har sagts av ´Ikrimah, Mudjâhid, Qatâdah, as-Suddî, adh-Dhahhâk och Ka´b.

´Umar bin ´Abdil-´Azîz skrev till en av sina arbetare:

“Jag manar dig till att frukta Allâh och fortsätta att lyda Honom och underkasta dig Hans order. Håll fast vid den pakt som Han har tagit av dig och bett dig att slå vakt om Hans bok. Med gudsfruktan undkommer Hans nära vänner Hans vrede. Med den kommer de att vara i profeternas sällskap och med den kommer deras ansikten att lysas upp när de tittar på sin Skapare.”

al-A´mash och Sa´îd bin Djubayr sade:

“Den ädlaste i paradiset är den som får titta på Allâh (tabârak wa ta´âlâ) morgon och kväll.”

Hishâm bin Hassân sade:

“Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) visar Sig för paradisets folk. När de får se Honom, glömmer de bort paradisets gåvor.”

Tâwûs sade:

“De som håller sig till åsikter och jämförelser kommer att göra det till dess att de förnekar beskådningen och motstrider Ahl-us-Sunnah.”

Abû Ishâq as-Sabî´î sade om “De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”:

“Mer därtill innebär att titta på den Nåderikes ansikte.”

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

“Den som vill titta på Allâhs, sin Skapares, ansikte skall utföra goda handlingar och inte underrätta någon om dem.”