Salaf gjorde inte Takfîr på den okunnige

Om det skulle sägas att Qadariyyah från Mu´tazilah och andra som inte medger att Allâh skapar allting och att allt som Allâh vill blir och allt som Han inte vill blir inte har uteslutits från Tawhîd på så sätt att de förnekar ödet, är det en fråga som det till och med finns delade åsikter om bland Mâlikiyyah, Shâfi´iyyah och Hanâbilah. Det finns många olika åsikter om Takfîr på den som förnekar respektive bekräftar vissa egenskaper.

Efter analys görs det inte Takfîr på en individ vars tro är bekräftad så länge han inte har fått reda på sanningen vars oliktänkare hädar. Sådant är fallet även om åsikten i sig är otro på så sätt att han hädar med sin förnekelse efter att ha fått veta att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt det [han förnekar].

Det fanns Salaf som förnekade vissa bokstäver i Qur’ânen för att de inte visste att de tillhörde Qur’ânen. Trots det hädade de inte. Baserat på det tolkade de forskande lärda hadîthen om mannen som sade till sin familj:

”Efter att jag har dött, skall ni bränna mig.”

Han var okunnig om Allâhs förmåga om han gjorde en liknande sak. Det är inte alla som hädar för att de är okunniga om något som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förmedlat. Därför sade Salaf:

”Den som säger att Qur’ânen är skapad är otrogen. Den som säger att Allâh inte ses i nästa liv är otrogen.”

De gjorde dock inte Takfîr på individen som sade så av den anledningen att Takfîr på en individ beror på att villkoren skall uppfyllas och hindren skall avvärjas. Därför skall det inte göras Takfîr på en individ förrän man känner till hans hyckleri. Hans hyckleri känns vid när han får reda på de profetiska argumenten vilkas oliktänkare hädar och vägrar att acceptera dem.