Säker skilsmässa

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/121)

Detsamma kan sägas om de som skyndar till skilsmässa i situationer där imamerna har delade åsikter, såsom skilsmässa under tvång, skilsmässa i berusat tillstånd, permanent skilsmässa, tre skilsmässor på en gång, enkom avsedd skilsmässa, uppskjuten skilsmässa till fastställd tidpunkt, svordom på skilsmässa och andra fall som de lärde har olika åsikter om. Om en individ utfärdar ett efterapande och bevislöst utslag där han dömer makarna till skilsmässa och bygger sitt resonemang på säkerhetsåtgärd, så har han i själva verket tillämpat allt annat än just säkerhetsåtgärd. Ty med sitt utslag har han inte bara förbjudit en kvinna för hennes make, utan också förlovat henne till en annan man. Var är säkerhetsåtgärden nu då? Säkerhetsåtgärd hade i så fall varit att han väntar på att hela samfundet enas om en dom innan han utfärdar ett utslag eller att han lägger fram bevis från Qur’ânen och Sunnah för sin dom. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade just det gällande skilsmässa i berusat tillstånd. Enligt Abû Tâlib sade han:

”Den som inte befaller skilsmässa uppmanar till en sak, medan den som befaller skilsmässa uppmanar till två saker: han förbjuder henne för sin make och förlovar henne för en annan man.”

Den förstnämnde är ju bättre än den sistnämnde. Alltså är en säkerhetsåtgärd inom skilsmässa enbart baserad på samfundets samstämmighet eller konkreta bevis i Qur’ânen och Sunnah som måste anammas.