Säg till om något är fel

28 – Ahmad bin Sa´îd Abû Dja´far ad-Dârimî. Han har framfört flera saker från vår imam.

´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim rapporterade: Zakariyyâ bin Dâwûd bin Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Sa´îd ad-Dârimî berättade för oss:

”Jag sade till Ahmad bin Hanbal: ”Jag skall berätta min åsikt för dig. Säg till om du tycker att något är fel. Vi säger:

1 – Qur’ânen är Allâhs tal, från början till slutet.

2 – Inget från Honom är skapat.

3 – Den som säger att den är skapad är otrogen.”

Han sade inte emot något. Han var nöjd.”