Sådär gick profeten ned i Sudjûd

Imâm Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzayamah (d. 311)

as-Sahîh (628)

628 – Abû Tâhir underrättade oss: Abû Bakr underrättade oss: Muhammad bin ´Amr bin Tammâm al-Misrî underrättade oss: Asbagh bin al-Faradj berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Muhammad berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Nâfi´, som sade

Ibn ´Umar brukade placera händerna före knäna och sade: ”Sådär gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”