Så viktiga är de lärdes ord

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 349-351

Lägg ned yttersta vikt vid att praktisera Sunnah tillsammans med Fiqh-böcker. Vi ser hur folk som förlitar sig på hadîther utan referens till religionens allmänna principer och de lärdes ord hamnar ibland i udda åsikter. Jag ska ge er ett exempel. En lördag kommer en man hem till sin familj och märker att de fastar ´Arafah-dagen varefter han förbjuder dem att fasta och påbjuder dem att bryta den. Varför det? Därför att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Fasta inte en lördag så länge den inte är obligatorisk för er.”1

Självklart tyder hans ord på en knapp förståelse, även när det kommer till själva hadîthen eftersom den går emot en mer autentisk hadîth då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en av sina hustrur som fastade en fredag:

”Fastade du i går?”” Hon sade: ”“Nej.”” Han frågade då: “”Kommer du att fasta i morgon?”” Hon sade: ”Nej.”” Då sade han: “”Bryt fastan då!””2

Detta konkreta bevis tillåter fasta på lördagar. Därför sade vissa lärde att den förbjudande hadîthen är lögn mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket Abû Dâwûd citerade från Imâm Mâlik (rahimahullâh). Andra lärde, däribland Abû Dâwûd, sade att hadîthen är avskaffad. Åter andra sade att den är udda eftersom den motstrider en mer autentisk hadîth. Och om vi skulle säga att den är autentisk, så kan de båda hadîtherna kollationeras såtillvida att den förbjudande hadîthen åsyftar en fasta i högaktande syftning på lördagen, vilket är typiskt för judarna. Därför säger jag att den som bara håller sig till Sunnah utan att titta vad de lärde säger kommer att hamna i ett fullkomligt tillkortakommande. Således uppmanar jag er till bådadera. Jag menar inte att ni måste bilda er en uppfattning utifrån de kända åsikterna från Hanâbilah, Mâlikiyyah, Shâfi´iyyah eller Hanafiyyah; jag menar att ni måste länka samman kunskap om Hadîth med kunskap om Fiqh så att det hela resulterar med en mogen och korrekt åsikt. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Måhända har den förkunnade bättre förståelse än personen som framför förståelsen. Måhända är personen som framför förståelse själv inte förstående.”3

1Abû Dâwûd (2421) och at-Tirmidhî (744).

2al-Bukhârî (1986).

3al-Bukhârî (1741) och Muslim (1679).