Så viktiga är de frivilliga bönerna

Se till att slå vakt om dessa goda och välsignade böner. De gör skillnaden mellan hedningen och muslimen, hycklaren och den troende. Bönen är det första som tjänaren betalar räkenskap för:

”De första handlingarna som människorna betalar räkenskap för på Domedagen är bönen. Vår Herre (djalla wa ´azz) kommer att säga till Sina änglar – och Han vet bättre: ”Titta på Min tjänares bön; har han fullbordat den eller ofullbordat den?” Om den är fullbordad belönas han för den som fullbordad. Om han har ofullbordat något av den säger Han: ”Titta om Min tjänare har frivilliga böner?” Om han har frivilliga böner säger Han: ”Fullborda Min tjänares obligatoriska bön med hans frivilliga bön.” Därefter betraktas era handlingar utmed det.”1

När det kommer till mänskliga rättigheter är liven det första de ställs inför rätta för; död och stridigheter.

Om bönen är fullkomlig har tjänaren blivit lycklig, segrande och framgångsrik. Om den är ofullkomlig säger Allâh (´azza wa djall) till änglarna att titta på de frivilliga bönerna och fullborda de obligatoriska via de frivilliga. Detta bevisar att de frivilliga bönernas status är väldigt stor. Frivilliga böner och Rawâtib. Under dem hamnar nattbönen, Tarâwîh, Dhuhâ, två Rak´ât i moskén och alla andra böner utöver de fem obligatoriska bönerna. Deras status är som sagt väldigt stor. Till deras fördelar hör att Allâh fullbordar bristerna i de obligatoriska bönerna med dem. Därför skall man slå vakt om de frivilliga bönerna. Du måste veta att bristerna i dina obligatoriska böner är inget att ta lätt på. De väger tyngre än berg. Tas det hjälp av dessa frivilliga böner och Rawâtib täpps bristerna i de obligatoriska bönerna igen. Då blir tjänaren lycklig, segrande och framgångsrik.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Därefter betraktas era handlingar utmed det.”

Detsamma gäller nämligen allmosan. Om den obligatoriska allmosan är ofullbordad fullbordas den med frivillig välgörenhet. Detsamma gäller bristerna i fastan av Ramadhân. Om den råkar ut för brister fullbordas den av frivillig fasta. Detsamma gäller bristerna i den obligatoriska vallfärden. Om den råkar ut för brister fullbordas den av frivillig vallfärd. Därför skall vi bry oss om frivilliga handlingar liksom vi bryr oss om de obligatoriska. Du är skyldig att göra det obligatoriska, men det frivilliga som kompenserar dina brister är också väldigt viktigt. Du är i ett oerhört stort behov av att fullborda pelarna och plikterna.

1Ahmad (9130), Abû Dâwûd (733), at-Tirmidhî (378) och an-Nasâ’î (463). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkât” (1330).