Så vet du

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 787

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

Ha kunskap om att det inte finns någon sann gud utom Allâh och be om förlåtelse för dina synder.”1

Kunskap kräver hjärtats acceptans och vetskap om vad kunskapen verkligen kräver. Därtill fulländas den med handlingar.

Denna kunskap som Allâh (ta´âlâ) befaller här – kunskap om Hans suveränitet – åligger alla människor. Ingen, oavsett vem, slipper veta den. Alla är nödgade att veta den.

Det finns flera sätt att lära sig att det inte finns någon sann gud utom Allâh:

1 – Det väldigaste sättet är att fundera över Hans namn, egenskaper och handlingar som bevisar Hans fullkomlighet, väldighet och majestät. Den kunskapen fordrar att människan dyrkar den fullkomlige Herren och närmar sig Honom.

2 – Vetskap om att Han allena skapar och ordnar. Alltså ska bara Han dyrkas.

3 – Vetskap om att Han allena begåvar på alla sätt och vis. Det fordrar att hjärtat fäster sig vid Honom, älskar Honom och dyrkar Honom ensam.

4 – All belöning och allt stöd som erhålls av dem som dyrkar Honom allena samt det straff som drabbar avgudadyrkarna. Det leder till kunskap om att Han (ta´âlâ) allena förtjänar att dyrkas.

5 – Kunskap om avgudarnas tillstånd. De är defekta på alla sätt och vis. Deras essenser är nedsatta, de kan varken gagna eller skada sig själva eller sina dyrkare, de kan varken uppliva eller avliva. De kan inte alls bistå eller gagna sina dyrkare. Kunskap om det fordrar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att allting annat är bara falska gudar.

6 – Alla Allâhs skrifter intygar detta.

7 – De bästa, fullkomligaste och kunnigaste skapelserna – sändebuden, profeterna och de lärde – har vittnat om detta.

8 – Alla bevis runtomkring och i människan som bevisar Allâhs suveränitet utgör de största bevisen för Hans märkvärdiga verk, fantastiska visdom och unika skapelse.

När människan reflekterar över några av dessa sätt, erhåller hon tvivelsutan övertygelse och kunskap om saken. Vad ska man då säga om hon kombinerar dem allesammans och monoteismens bevis fastställs från alla håll? Helt klart kommer tron och kunskapen att ankras i hennes hjärta. Det kommer att bli stabilt som ett berg och inga tvivel eller vanföreställningar kommer att kunna skaka om det. Ju mer falskhet och ju fler tvivel, desto större och fullkomligare växer det hjärtat. Lägg till det att om du begrundar Qur’ânen och dess budskap, inser du att den Skriften är en makalös port till vetskap om Allâhs suveränitet.

147:19