Så trodde Salaf

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 44-45

En av dem som citerade deras dogm var Abû Sulaymân al-Khattâbî som skrev i sin kända avhandling ”al-Ghunyah ´an-il-Kalâm wa Ahlih”:

Salafs dogm om egenskaperna handlar om att bekräfta dem ordagrant och dementera beskaffenhet och liknelse. En grupp dementerade dem varvid de förnekade det Allâh bekräftat. En annan grupp betrodde dem så pass att de började likna och föreställa sig dem. Det är den måttliga vägen som ska beträdas. Allâhs (ta´âlâ) religion befinner sig mellan överdrift och underdrift.

Grundregeln är att tal om egenskaperna är en del av tal om essensen, bådadera ska behandlas likadant. Om det är allom bekant att bekräftelsen av Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ) handlar om Hans existens och inte om Hans beskaffenhet, handlar även bekräftelsen av Hans egenskaper om deras existens och inte om deras beskaffenhet.

När vi talar exempelvis om en hand, en hörsel eller en syn, så handlar det om egenskaper som Allâh har beskrivit Sig själv med. Vi säger inte att handen åsyftar styrka eller ynnest. Inte heller åsyftar hörseln och synen kunskap. På samma sätt anser vi inte heller att de är kroppsdelar. Vi liknar dem inte vid andra händer, hörslar och syner som är verktyg till handlingar. Anledningen att dessa egenskaper måste bekräftas är att de nämns i Qur’ânen och Sunnah. Det är också obligatoriskt att dementera liknelse eftersom ingen kan jämföras med Allâh. På så vis förhöll sig Salaf till egenskapsrelaterade hadîther.”

Liknande har sagts av Hâfidh Abû Bakr al-Khatîb i en avhandling vari han fastställde Salafs dogm i sakfrågan. Ett otaligt antal lärde har framfört det citatet från al-Khattâbî, varav några är Abû Bakr al-Ismâ´îlî, Imâm Yahyâ bin ´Ammâr as-Sidjzî, Shaykh-ul-Islâm Abû Ismâ´îl al-Ansârî al-Harawî, Shaykh-ul-Islâm Abû ´Uthmân as-Sâbûnî och imamen av Väst Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr an-Namrî.