Så svag är hadithen “Profeten kortade sitt skägg…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (2762)

17 – Kortning av skägg

2762 – Hannâd berättade för oss: ´Umar bin Hârûn berättade för oss, från Usâmah bin Zayd, från ´Amr bin Shu´ayb, från sin fader, från sin fader, som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade sitt skägg från dess bredd och dess längd.”1

Hadithen är främmande.

Jag hörde Muhammad bin Ismâ´îl säga:

´Umar bin Hârûns hadither påminner om de pålitligas. Jag känner inte till att han återberättar något grundlöst – eller så sade han ”något som han är ensam om” – förutom denna hadithen.”

Jag känner inte till att någon annan än ´Umar bin Hârûn återberättar denna hadithen. Han hade en fin åsikt om ´Umar.

Jag hörde Qutaybah säga:

´Umar bin Hârûn var en man av hadither. Han brukade säga att tron består av tal och handling.”

Qutaybah sade: Wakî´ bin al-Djarrâh berättade för oss, från en man, från Thawr bin Yazîd, som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) installerade katapulter mot Tâ’if.”

Qutaybah sade:

Jag sade till Wakî´: ”Vem är han?” Han sade: ”Er kollega ´Umar bin Hârûn.”

1Påhittad enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (2762). Se “adh-Da´îfah” (288).