Så svag är hadîthen “Fasta och ni blir friska.…”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr (3504)

3504 – Fasta och ni blir friska.

Rapporterad av Ibn-us-Sunnî och Abû Nu´aym i ”at-Tibb” via Abû Hurayrah.

Svag.

Se ”adh-Dha´îfah” (253).