Så skapades Hawwâ’

Allâh (ta´âlâ) beordrade Âdam (´alayhis-salâm) att bo i paradiset tillsammans med sin hustru. Han sade:

”Och Vi sade: ”Âdam, tag, du och din hustru, en boning i denna lustgård och ät som ni har lust till av dess (frukter); men närma er inte detta träd; då kan ni hemfalla åt synd.”” (2:35)

I kapitlet ’al-A´râf’ sade Han:

”Han sade: ”Ut härifrån, föraktad och utstött! Om någon sluter sig till dig skall Jag helt visst fylla helvetet med er alla. Âdam, lev nu, du och din hustru, i denna lustgård och ät vad ni önskar. Men kom inte nära detta träd! Annars kan ni råka i synd!”” (20:18-19)

Likaså sade Han (ta´âlâ):

”När Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Âdam lydde de utom Iblîs; han vägrade. Vi sade då: ”Âdam, denne är din och din hustrus fiende. Låt honom inte bli orsak till er förvisning från lustgården och orsaka er elände. Här skall du aldrig uppleva hunger eller gå naken och här skall du aldrig plågas av törst eller av solens hetta.”” (20:116-119)

Dessa verser fordrar att Hawâ’ skapades innan Âdam gick in i paradiset baserat på:

”Âdam, tag, du och din hustru, en boning i denna lustgård…” (2:35)

Detta är vad Muhammad bin Ishâq Yasâr förklarade och verserna tyder klart och tydligt på det. Likväl rapporterade Muhammad bin Ishâq att Ibn ´Abbâs sade att hon skapades av ett av Âdams vänstra revben medan han låg och sov och att dess plats täpptes igen med kött. Bevis för det är Hans (ta´âlâ)  ord:

”Människor, frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två sprida sig i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Allâh, i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra, och de nära släktskapsbanden. Allâh vakar över er.” (4:1)

Likaså sade Han (ta´âlâ) i ’al-A´râf’:

”Det är Han som har skapat er ur en enda varelse och som av denna skapade dess make för att han skall trygga sig till henne.” (7:189)

I al-Bukhârî och Muslim rapporteras det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Behandla kvinnorna väl! Sannerligen är kvinnan skapad av ett revben; den mest böjda delen i revbenet är dess övre del. Om du försöker rätta till det, knäcks det, och om du låter det vara, förblir det böjt. Behandla därför kvinnorna väl!”

Detta är al-Bukhârîs formulering.